پوشاک رستورانی برای کارکنان رستوران

پوشاک رستورانی یکدست برای کارکنان رستوران و پرسنل آشپزخانه از الزامات و موارد مهم در هر رستوران و آشپزخانه ایست. شما به عنوان صاحب رستوران باید برای رعایت مقررات ایمنی و بهداشت، جذب اطمینان مشتری و جلوه مطلوب در ظاهر رستوران لباس فرم یکدست و مناسب با نوع کار هر فرد در رستوران در نظر بگیرید و همچنین برای ایجاد راحتی در کارکنان در حین کار و همچنین شکایتی از طرف قوانین بهداشتی مطرح نشود لازم است تا همه کارکنان لباس کار مخصوص بپوشند.

بیشتر >